Home

Namn och syfte

Föreningens namn är Open
Source City och dess syfte är att främja användandet
av öppen källkod och fungera som ett nätverk och
intresseorganisation för privatpersoner, företag och
organisationer som har intresse av att arbeta med öppen källkod.

Verksamhet

 • Organisationens verksamhet utövas
  av:

  1. Medlemsmötet

  2. Styrelsen

  3. Arbetsgrupper

  4. Övrig av medlemsmötet
   beslutad verksamhet.

 • Verksamhetsåret är 1
  januari till 31 december.


Föreningen har sitt säte i
Karlstad kommun.

Revision

Revisorer granskar föreningens räkenskaper och
förvaltning. De väljs på årsmötet. Valbar
är person som inte sitter i styrelsen men har kunskap för
granskningen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

Stadgeändringar

Beslut om ändring av dessa stadgar skall ske vid två på
varandra följande medlemsmöten, var av ett skall vara
årsmöte, där mer än hälften av rösterna
är för en ändring. Minst två veckor skall
förflyta mellan dessa två medlemsmöten. Kravet att
ett av mötena skall vara årsmöte är undantaget
under första verksamhetsåret.

Förslag på stadgeändringar skall skriftligen till
styrelsen ha inkommit minst sextio (60) dagar före första
beslutande medlemsmöte. Förslag på stadgeändring
skall i sin helhet återgivas i kallelse till medlemsmötet.

Punkten om föreningens upplösande kan ej ändras.

Föreningens upplösande

Föreningens upplösande sker i
enlighet med de regler som gäller för stadgeändring.


 • Föreningen kan inte upplösas om minst fem (5) av
  föreningens medlemmar vill att den ska fortleva.

 • Vid upplösning av föreningen skall samtliga
  tillgångar skänkas till minst en annan
  öppen källkod
  befrämjande organisation eller
  projekt. Beslut om vart pengarna skänks är del i beslutet
  att lägga ner föreningen och dessa två beslut kan ej
  beslutas var för sig.

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör
var för sig var för sig. Belopp över max beloppet
skall godkännas av styrelsen. Max belopp beslutas på
medlemsmöte.

Medlemskap

Både privatpersoner, företag
och organisationer kan vara medlemmar.

Medlem är den
som har erlagt
medlemsavgift eller är invalda på
medlemsmöte..

Medlemskapet ger rösträtt på

medlemsmöten.

Medlemskapet gäller ett
räkenskapsår oavsett hur det förvärvats.

Uteslutande av medlem

Medlemsmöte har rätt att utesluta medlem som motverkar
föreningen och dess syfte. Styrelsen skall skriftligen meddela
medlemmen. Uteslutning skall motiveras.

Utträdande ur föreningen

Medlem äger rätt att utträda ur föreningen
genom att skriftligen meddela styrelsen.

Medlemsavgift

Årsmötet fastställer medlemsavgift. Medlemskap kan
påbörjas kvartalsviss och medlemsavgiften reduceras då

proportionerligt.

Styrelsen

Ordförande, sekreterare, kassör, 1-2 ledamöter samt
upptill 2 suppleanter väljes på årsmötet.

Styrelsemöten

Styrelsemedlemmar eller deras suppleant har
rösträtt på mötet. Styrelsen beslutar om mötet
skall vara öppet eller slutet. Styrelsen beslutar även
vilka övriga närvarande som har yttranderätt. Minst 3
styrelsemedlemmar skall närvara för att mötet skall ha
beslutanderätt. Kallelse och protokoll från dessa möten
skall vara tillgängliga för medlemmarna senast sextio (60)
dagar efter att mötet avslutats.

Medlemsmötet

Medlemsmötet är föreningens högsta beslutande
instans.
Styrelsen kan kalla till medlemsmöte när
denne anser att så är nödvändigt. Styrelsen
ansvarar för kallelse till medlemsmöte om minst 1/10 eller
minst 10 av medlemmarna anser att det är nödvändigt.
Vidare kan ett medlemsmöte fastställa datum för nästa
medlemsmöte.

Kallelse och protokoll från dessa möten skall vara
tillgängliga för medlemmarna senast sextio (60) dagar efter
att mötet avslutats.

Kallelse till medlemsmöte skall skickas ut minst
sju (7) dagar före mötet. Vid stadgeändringar, årsmöte
och valmöte skall kallelse skickas ut minst fjorton (14) dagar
före medlemsmötet.

Icke medlemmar kan på mötet begära
närvaro- och yttranderätt.

Årsmöte

Ett årligt medlemsmöte skall hållas före
första april och benämns då Årsmöte. På

årsmötet skall minst följande punkter tas upp:

 • Föredragning av räkenskaper samt styrelse- och
  revisionsberättelse.

 • Beviljande av tidigare styrelses ansvarsfrihet.

 • Budget för det innevarande verksamhetsåret.

 • Beslut av medlemsavgift.

 • Val av valberedning

Valmöte

Ett årligt medlemsmöte skall hållas
innan november månad och benämns då Valmöte. På

detta möte väljs föreningens förtroendeposter för
det nästkommande verksamhetsåret. Valberedningen skall
inför valmötet ha utarbetat förslag på
förtroendeposter. På valmötet skall minst följande
punkter tas upp:

 • Val av styrelse.

 • Val av revisorer.

Arbetsgrupper

Kan bestå av både medlemmar och
icke-medlemmar. Detta för att möjliggöra att
utomstående organisationer och individer kan delta i
arbetsgrupper. En arbetsgrupp utses av ett medlemsmöte som vid
detta tillfälle anger arbetsgruppens uppgift.

Arbetsgruppens uppgift skall vara att sköta en specifik
uppgift eller utredning på föreningens uppdrag. Den kan ge
råd åt föreningens styrelse och/eller medlemsmöte.

Arbetsgruppsmöte

Samtliga medlemmar i arbetsgruppen har yttrande och rösträtt
i arbetsgruppen. Arbetsgruppen har inte någon

bestämmanderätt i föreningen.

Kallelse och protokoll från dessa möten skall vara
tillgängliga för medlemmarna senast sextio (60) dagar efter
mötet avslutats.

Röstning

Röstning sker efter samma regler
på samtliga av föreningens möten.

Alla deltagare med rösträtt har en (1)
röst. En fysisk person kan dock som mest ha en (1)
röst vid ett givet rösttillfälle.

Röstningar sker öppet och avgörs med enkel
majoritet om annat ej anges av stadgarna. En medlem kan kräva
sluten omröstning.